=

Huy Hiệu Hướng Ðạo Việt Nam

Huy Hiệu Chính Thức hiện nay

Xin bấm vào các hình nhỏ để xem cho lớn hơn

Bấm vào đây để lấy hình 150 DPI

Bấm vào đây để lấy hình 150 DPI

Những huy hiệu dưới đây được khâu trên áo của các HÐS VN ở các nơi khác nhau.
Nếu quí Trưởng biết rõ gốc tích của các huy hiệu này hay những huy hiệu mà chúng tôi chưa có. 
Xin liên lạc và đóng góp với chúng tôi. - Cám ơn


 ở Úc


ở Pháp


 
Bach Hop Group
(Trưởng niên)