Huy Hiệu Các Ðơn Vị, Liên Ðoàn (trước 1975)

Bạch Ðằng Bạch Ðằng Bình Thuận Daklak Diên Hồng

 

Hàm Long Hồi Nguyên Huế Huế La San Trai Việt

 

 
Lasan Trai Việt Nguyễn Trãi Ninh Thuận Quãng Ngãi

* Nếu quí trưởng nào mua, trao đổi hay gửi tặng các huy hiệu, xin liên lạc với:
  Tr. Thái Vĩnh Lưu:  thailuu2000@yahoo.com hay/và Nguyễn Chí Hiếu: hieuhue2000@yahoo.com

Logos - Patches


hdvietnam.net