Chúng ta có nhiều bài hát sinh hoạt ngắn, vui phóng tác từ tiếng Anh sang tiếng Việt, ví dụ:

If You're Happy and You Know It

If you're happy and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, then your face will surely show it
If you're happy and you know it, clap your hands.

If you're happy and you know it, stomp your feet
If you're happy and you know it, stomp your feet
If you're happy and you know it, then your face will surely show it
If you're happy and you know it, stomp your feet.

If you're happy and you know it, shout "Hurray!"
If you're happy and you know it, shout "Hurray!"
If you're happy and you know it, then your face will surely show it
If you're happy and you know it, shout "Hurray!"

If you're happy and you know it, do all three
If you're happy and you know it, do all three
If you're happy and you know it, then your face will surely show it
If you're happy and you know it, do all three.

Nguồn: http://www.scoutsongs.com/lyrics/happy.html

https://www.youtube.com/watch?v=y4cRGsOd7XM

Này bạn vui mà muốn tỏ ra

Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ tay đi
Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ tay đi
Này bạn vui mà muốn tỏ ra và lòng bạn nôn nao cho quanh đây biết rằng bạn vui,
mà muốn tỏ ra thì vỗ tay đi.

Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì dậm đôi chân
Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì dậm đôi chân
Này bạn vui mà muốn tỏ ra và lòng bạn nôn nao cho quanh đây biết rằng bạn vui,
mà muốn tỏ ra thì dậm đôi chân.

Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì cười lên đi
Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì cười lên đi
Này bạn vui mà muốn tỏ ra và lòng bạn nôn nao cho quanh đây biết rằng bạn vui,
mà muốn tỏ ra thì cười lên đi.

 

Lời của bài hát này, tuy theo nguồn, có thể khác một tí, nhưng nhịp điệu thì vẫn vậy.

Các hành động cuối của mỗi phiên khúc có thể thay đổi, chế biến để làm thêm sinh động (gật đầu đi, múa tay đi, lắc mông đi ....)