Các Bái hát Sưu Tầm

Đất Ta Ta Ngồi Nguyễn Văn Phúc  Về hai bài hát
Trời Ta Ta Đứng  Nguyễn Văn Phúc   

If You're Happy and You Know It

  với hai lời Anh và Việt

Một Ngón Tay Nhúc Nhích

Trần Minh Hữu phóng tác sang tiếng Anh với hai lời Việt và Anh