Tài Liệu Huấn Luyện

 Tên Bài - Chủ Đề  Tác Giả Năm
Ghi chú 
 Nguyen Ngoc Anh, 2018
 Cám ơn tác giả gửi
       
       

Tài Liệu từ HĐ Thế Giới và BSA

 Tên Bài - Chủ Đề  Tác Giả  Ngày
(Không nhớ người dịch) 1996
Các trưởng gốc Việt họp bên TX 1991
 BSA 1984
BSA 1968

Tài Liệu Hội Đồng Trung Ương
Hướng Đạo Việt Nam (sau năm 1975)

 Tên Bài - Chủ Đề  Tác Giả  Ngày
  Costa Mesa, 1983
  Costa Mesa, 1983
Thẳng Tiến III San Jose,1990

Tài Liệu Liên Quan về Hội Đồng Trung Ương
Hướng Đạo Việt Nam

 Tên Bài - Chủ Đề  Tác Giả  Ngày
Tom Huynh, J.D. (Research) Hè 2016