Các bài nhạc này được trích ra từ trong 2 đĩa CDs do Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) sản xuất